Pojmovnik

Naslovna     Pojmovnik

A

Ambalaža predstavlja sve proizvode bez obzira na prirodu materijala od kojeg su izrađeni ili su korišteni za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika ili potrošača, a može biti prodajna ili primarna ambalaža, skupna ili sekundarna ambalaža i transportna ili tercijarna ambalaža. To su i nepovratni predmeti uporabljeni kao prodajna ili primarna ambalaža, kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.

Ambalažni materijal je svaki materijal kod kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, metal, višeslojni miješani materijali i drugi materijali.

Ambalažni otpad definiran predstavlja svaku ambalažu ili ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

Akumulacija je prirodna građevina ili izgrađena građevina/postrojenje koji služi zadržavanju sitnozrnatog otpada, jalovine nastale oplemenjivanjem mineralne sirovine te bistrenju i ponovnoj uporabi procesne vode.

Azbest znači sljedeće vlaknaste silikate: krokidolit (plavi azbest), aktinolit, antofilit, krizotil (bijeli azbest), amozit (smeđi azbest), tremolit.

B

Baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se mogu puniti), a razlikujemo sljedeće vrste: starter, gumbasta baterija (ćelija), baterijsku sklop, prijenosna baterija ili akumulator označava svaku bateriju, gumbastu ćeliju, baterijski sklop ili akumulator, industrijska baterija ili akumulator, otpadna baterija ili akumulator .

Baterijski sklop označava svaki niz baterija ili akumulatora koji su međusobno povezani i/ili zapečaćeni u vanjski omot na način da čine cjelovitu jedinicu koju krajnji korisnik ne treba razdvajati ili otvarati.

Biološki postupci obrade otpada su postupci koji biološkim metodama mijenjaju kemijska, fizikalna i biološka svojstva otpada, a mogu biti aerobna i anaerobna razgradnja.  

Biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpad iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

C

Centar za gospodarenje ambalažnim otpadom je pravna ili fizička osoba – obrtnik  ovlaštena za skupljanje neopasnog i/ili komunalnog otpada, kojoj je dodijeljena koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada, a ima odgovarajući skladišni prostor i uređaje (strojeve i opremu za vaganje, brojenje, prešanje i baliranje ambalažnog otpada) i odgovarajući ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

Citotoksični otpad je opasan medicinski otpad koji nastaje zbog primjene, proizvodnje i pripravljanja farmaceutskih tvari s citotoksičnim efektom, uključivo primarnu ambalažu i sav pribor korišten za primjenu takvih stvari.

D

Djelatnost sakupljanja otpada uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište.

Dugotrajno skladištenje je skladištenje od najmanje šest mjeseci.

E

Električna i elektronička oprema i uređaji predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja

Električni i elektronički otpad (EE otpad) je otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično), EE otpad iz kućanstava odnosno otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva

F

Farmaceutski otpad uključuje farmaceutske proizvode, lijekove i kemikalije koji su vraćeni s odjela gdje su bili proliveni, rasipani, pripremljeni a neupotrijebljeni ili im je istekao rok uporabe ili se trebaju baciti iz bilo kojeg razloga.

G

Gospodarenje ambalažnim otpadom je skup mjera koje podrazumijevaju odvojeno skupljanje ambalažnog otpada

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na: sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš; obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, skrb za odlagališta koja su zatvorena.

Građevina za skladištenje otpada je građevina koja služi skupljanju i privremenom smještaju te razvrstavanju i miješanju otpada u sklopu poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada i građevina namijenjena gospodarenju otpadom.

Građevine za zbrinjavanje otpada su regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom, odlagališta opasnog, neopasnog i inertnog otpada i građevine namijenjene za spaljivanje otpada.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

Gumbasta baterija (ćelija) označava malu okruglu prijenosnu bateriju i akumulator čiji je promjer veći od visine i koja je namijenjena za specijalizirane svrhe kao što su slušna pomagala, satovi, mala prijenosna oprema, sigurnosno napajanje i slično.

I

Industrijska baterija ili akumulator označava svaku bateriju ili akumulator koji je namijenjen isključivo industrijskom ili profesionalnom korištenju ili se koristi u bilo kojoj vrsti električnog vozila.

Infektivni otpad je otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svojeg tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest u ljudi koji su im izloženi, kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, dijelovi opreme, materijal i pribor koji je došao u dodir s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika ili je upotrijebljen pri kirurškim zahvatima, previjanju rana i obdukcijama, otpad iz odjela za izolaciju bolesnika, otpad iz odjela za dijalizu, sistemi za infuziju, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu, te otpad koji je došao u dodir s pokusnim životinjama kojima je inokuliran zarazni materijal.

Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama.

Ispuštanje je unos onečišćujuće tvariu okoliš nastao kao rezultat čovjekove djelatnosti koja može biti namjerna ili iznenadna, redovita ili neredovita, a uključuje izlijevanje, emisiju, istjecanje, utiskivanje, odlaganje ili odlaganje putem kanalizacijskih sustava bez postupka završne obrade otpadnih voda.

K

Kemijska dezinfekcija / sterilizacija je izlaganje medicinskog otpada kemijski aktivnim tvarima koje inaktiviraju patogene mikroorganizme.

Kemijski otpad su odbačene krute, tekuće ili plinovite kemikalije koje se upotrebljavaju pri medicinskim, dijagnostičkim ili eksperimentalnim postupcima, čišćenju i dezinfekciji. Dijeli se na opasni kemijski otpad – toksične, korozivne, lako zapaljive, reaktivne i genotoskične tvari i inertni kemijski otpad koji nema navedena svojstva.

Kemijsko- fizikalni postupci obrade otpada su postupci kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a mogu biti : neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, reverzna osmoza i derivatizacija.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

M

Medicinski otpad je svaki otpad iz kataloga otpada sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).

N

Neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

O

Obrada otpada je postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine i/ili opasnih svojstava te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.

Obrada otpadnih vozila je svaki postupak rastavljanja, rezanja, usitnjavanja, oporabe ili pripreme za zbrinjavanje usitnjenog otpada te svaki drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja otpadnih vozila i njihovih dijelova.

Obveznici plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom su pravne i fizičke osobe koje odlažu neopasni industrijski otpad na odlagališta i pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću proizvode opasni otpad.

Opasna svojstva određena Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom:

 • H 1 „Eksplozivno“: tvari i pripravci koji mogu eksplodirati pod utjecajem vatre ili koji su osjetljiviji na udarce i trenje od dinitrobenzena.
 • H 2 „Oksidirajuće“: tvari i pripravci koji pokazuju visoko egzotermne reakcije u dodiru s drugim tvarima, posebice zapaljivim tvarima.
 • H 3-A „Jako zapaljivo“:
  • tekuće tvari i pripravci koji imaju plamište ispod 21°C (uključujući i izuzetno zapaljive tekućine),
  • tvari i pripravci koji se mogu zagrijavati i na kraju zapaliti u dodiru sa zrakom na sobnoj temperaturi bez primjene energije, ili
  • krute tvari i pripravci koji se lako mogu zapaliti u kratkom dodiru s izvorom zapaljenja i koji nakon uklanjanja izvora zapaljenja nastavljaju gorjeti ili se trošiti, ili
  • plinovite tvari i pripravci koji su zapaljivi na zraku kod normalnog tlaka, ili
  • tvari i pripravci koji u dodiru s vodom ili vlažnim zrakom otpuštaju jako zapaljive plinove u opasnim količinama.
 • H 3-B „Zapaljivo“: tekuće tvari i pripravci koji imaju temperaturu plamišta jednaku ili višu od 21 °C odnosno nižu ili jednaku 55 °C.
 • H 4 „Nadražujuće«: ne nagrizajuće tvari i pripravci koji u neposrednom, dužem ili ponovljenom dodiru s kožom ili sluznicom mogu prouzročiti upalnu reakciju.
 • H 5 „Opasno“: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ograničeni rizik za zdravlje.
 • H 6 „Toksično“: tvari i pripravci (uključujući vrlo otrovne tvari i pripravke) koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ozbiljni, akutni ili kronični rizik za zdravlje, pa čak i smrt.
 • H 7 „Karcinogeno“: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati rak ili povećati njegovu učestalost.
 • H 8 „Nagrizajuće“: tvari i pripravci koji u kontaktu mogu uništiti živo tkivo.
 • H 9 „Zarazno“: tvari i pripravci koji sadrže održive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se vjeruje ili se pouzdano zna da uzrokuju bolesti kod ljudi i drugih živih organizama.
 • H 10 „Reproduktivno toksično“: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati nenasljedne urođene deformacije ili povećati njihovu učestalost.
 • H 11 „Mutageno“: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati nasljedne genetske defekte ili povećati njihovu učestalost.
 • H 12 Otpad koji u dodiru s vodom, zrakom ili kiselinom oslobađa toksične ili vrlo toksične plinove.
 • H 13* „Senzibilizirajuće“: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili ako prodru u kožu, imaju sposobnost izazvati reakciju hipersenzibilizacije tako da kod daljnjeg izlaganja toj tvari ili pripravku dolazi do karakterističnih štetnih učinaka.
 • H 14 „Ekotoksično“: otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odgođene rizike za jedan ili više sektora okoliša.
 • H 15 Otpad sposoban na bilo koji način, nakon zbrinjavanja, rezultirati drugom tvari, primjerice ocjedna voda koja posjeduje bilo koje od gore navedenih svojstava.

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. ovoga Zakona sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe.

Organsko recikliranje su aerobni (kompostiranje) ili anaerobni (biometanizacija) postupci obrade biorazgradivih dijelova ambalažnog otpada, pod kontroliranim uvjetima i korištenjem mikroorganizama, tako da nastaju stabilizirani organski ostaci ili metan.

Ostatak je sav kruti, tekući/kapljeviti otpad nastao izgaranjem tijekom obrade otpadnih plinova, obrade otpadnih voda ili drugih procesa unutar postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje, uključujući pepeo, šljaku, leteći pepeo, prašinu iz kotla, ostatke nastale pročišćavanjem plinova, mulj od mokrog pročišćavanja dimnih plinova, istrošene katalizatore i aktivni ugljen.

Oštri predmeti su igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu.

Otpad je naziv za ostatke materijala (tvari i predmeta) koji se više ne mogu ili ne žele upotrijebiti u proizvodnji ili svakidašnjici te za sve pokretne predmete koji se više ne upotrebljavaju ili ne žele upotrebljavati i tako postaju suvišni. U pravilu se odlažu na za to posebno uređenim mjestima, odlagalištima (deponijima). Nerazvrstan i različit otpad na istome mjestu predstavlja smeće – neiskoristive tvari koje se ne mogu upotrijebiti kao sirovine. Otpad nije smeće. Zakon o otpadu tumači otpad kao svaku tvar ili predmet koju posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbacit.

Otpadna baterija ili akumulator je baterija ili akumulator koji se ne može ponovno koristiti te je namijenjena za obradu i/ili recikliranje.

Otpadna guma je guma osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica te slični odgovarajući proizvod koje posjednik radi oštećenja, istrošenosti, isteka roka trajanja ili drugih uzroka ne može ili ne želi upotrebljavati te je zbog toga odbacuje ili namjerava odbaciti.

Otpadni plin; dimni plin je plinska mješavina koja se sastoji od plinovitih produkata izgaranja otpada i zraka za izgaranje koji nastaju u postrojenjima spalionica, kao i plinskih komponenti iz procesa proizvodnje u postrojenjima za suspaljivanje, uključujući pri tome i lebdeće, tekuće i/ili krute stvari.

Otpadno jestivo ulje je svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno.

Otpadno mazivo ulje je svako mineralno i sintetičko mazivo, industrijsko, izolacijsko (ulje koje se rabi u elektroenergetskim sustavima) i/ili termičko ulje (ulje koje se rabi u sustavima za grijanje ili hlađenje) koje nije više za uporabu kojoj je prvotno bilo namijenjeno, posebice rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mjenjačkih kutija, mineralna i sintetička maziva ulja, ulja za prijenos topline, ulja za turbine i hidraulička ulja, osim ulja koja se dodaju benzinima kod dvotaktnih motora s unutrašnjim izgaranjem.

Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti, ili drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti.

Ovlaštena osoba za obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja i ovlaštenik je koncesije za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

Ovlaštena osoba za sakupljanje otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja i ovlaštenik je koncesije za sakupljanje otpadnih ulja.

Ovlaštena osoba za sakupljanje otpadnih vozila je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila, ovlaštenik je koncesije za skupljanje otpadnih vozila i ima ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovlaštene stručne osobe ili tijela su fizičke ili pravne osobe ovlaštene posebnim propisima za obavljanje kemijskih i/ili fizikalnih ispitivanja otpada, kao i tehničkih ispitivanja emisija na strani otpadnih plinova ili otpadnih voda.  

P

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada je propisani obrazac kojega su proizvođači otpada dužni popunjavati i dostavljati za četverogodišnje razdoblje sukladno Zakonu o otpadu

Podzemno odlagalište je mjesto za stalno odlaganje otpada pod zemlju u pogodnu geološku šupljinu i/ili bušotinu nastalu rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem

Posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada.

Postrojenje za termičku obradu otpada ili spalionica podrazumijeva i zemljište na kojem je postrojenje smješteno, uključujući sve linije spaljivanja, prihvat i skladištenje otpada, linije pred pripreme, sustave za dovod otpada, goriva i dovod zraka, kotlove, sustav za obradu izlaznih plinova, postrojenja za obradu ili skladištenje ostataka, otpadne vode, dimnjak, uređaje i sustave za kontrolu procesa izgaranja, zapisivanja i praćenja uvjeta spaljivanja.

Postrojenje za suspaljivanje otpada ili suspalionica je nepokretno ili pokretno postrojenje čija je prvenstvena svrha proizvodnja energije ili materijalnih produkata i koje otpad koristi kao svoje redovno ili dopunsko gorivo, ili u kojem se otpad termički obrađuje radi konačnog zbrinjavanja. Obavlja li se suspaljivaje tako da glavna svrha postrojenja nije proizvodnja energije ili materijalnih produkata nego termička obrada otpada, takvo će se postrojenje smatrati spalionicom otpada.

Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se ne razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Posebne kategorije otpada su:

 • Biootpad
 • Otpadni tekstil i obuća
 • Otpadna ambalaža
 • Otpadne gume
 • Otpadna ulja
 • Otpadne baterije i akumulatori
 • Otpadna vozila
 • Otpad koji sadrži azbest
 • Medicinski otpad
 • Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema
 • Otpadni brodovi
 • Morski otpad
 • Otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Otpad iz proizvodnje titan dioksida
 • Otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili

R

Recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

S

Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja, u najdužem trajanju do godine dana.

Skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza na skladištenje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje.

T

Termička obrada su postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada.

Toplinski učinak otpada je količina topline oslobođena izgaranjem otpada u jednom mjesecu preračunata na satni prosjek.

Z

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. ovoga Zakona sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada.

Postupci zbrinjavanja otpada su:

 • D 1   Odlaganje otpada u ili na tlo (na primjer odlagalište itd.)
 • D 2   Obrada otpada na ili u tlu (na primjer biološka razgradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.)
 • D 3   Duboko utiskivanje otpada (na primjer utiskivanje otpada crpkama u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.)
 • D 4   Odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u  jame, bazene, lagune itd.)
 • D 5   Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolirane jedna od druge i od okoliša itd.)
 • D 6   Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane
 • D 7   Ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno
 • D 8   Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 – D 12
 • D 9   Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 – D12 (na primjer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.)
 • D 10   Spaljivanje otpada na kopnu
 • D 11   Spaljivanje otpada na moru  (Ovaj je postupak zabranjen zakonodavstvom EU-a i međunarodnim konvencijama).
 • D 12   Trajno skladištenje otpada (na primjer smještaj spremnika u rudnike itd.)
 • D 13  Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D 1 – D 12, (ako nijedna druga oznaka D nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije odlaganja uključujući prethodnu preradu, primjerice, između ostalog, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje ili odvajanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D1 – D12)
 • D 14   Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka D 1 – D 13 i
 • D 15   Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja D 1 – D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije skupljanja).
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr