Građevinski otpad

Naslovna     Vrste otpada     Građevinski otpad

 

Ako se trebate riješiti određene količine građevinskog otpada, možete ga osobno dovesti i ostaviti u Reciklažnom dvorištu Konjščina. U dvorištu se mogu odložiti beton, cigle, crijep, pločice i keramika, izolacijski materijal koji sadrži azbest ili druge opasne tvari, kabelski vodiči, građevinski materijali koji sadrže azbest, kao i građevinski materijali na bazi gipsa koji su onečišćeni opasnim tvarima, kao i ostali građevinski materijali.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr